Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

Програмен оператор


    Министерството на културата на Република България е програмен оператор за програма Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014).

    Общата цел на финансовия инструмент е намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между държавите-донори и България.

    Основните приоритети на програмата са опазването и съживяването на културното наследство и насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство, съхраняването му за бъдещите поколения, осигуряване на широка обществена достъпност и културен диалог, които да подчертаят европейската идентичност и да насърчават културното многообразие.

    Основна цел на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014, е възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите поколения, осигуряване на достъпност на културното наследство, документиране на културната история, представяне на съвременни изкуства и култура и принос към културното многообразие.

По програмата ще бъдат подкрепени проекти в следните области:

  • Възстановяване, реставрация и опазване на културното наследство;

  • Достъпност на културното и природното наследство;

  • Документиране на културната история;

  • Представяне на съвременно изкуство и култура пред широката общественост;

  • Дейности, насочени към укрепване на двустранните отношения между културни дейци от България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

   

    Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ е насочена към реализирането на проектни идеи за обновяване и реставриране на сгради с културна стойност и обществена значимост, ревитализиране на изложбени пространства/ платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и развитие на музеи на открито с оглед съхраняване на културното наследство за бъдещите поколения и принос към културното многообразие.

 

    Мярка 2 „Документиране на културната история“ е насочена към реализирането на проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в културни институти или университети с оглед съхраняване на културното наследство за бъдещите поколение и принос към културното многообразие.

 

Мярка 3 „ Достъпност на културното наследство за обществеността“ е насочена към реализирането на проектни идеи за улесняване достъпността до културното наследство чрез принос за подобряване на достъпа до културни центрове и музеи, сгради с културно-историческа стойност, обогатяване на дигиталното съдържание в Интернет в областта на културното наследство с оглед съхраняване на културното наследство за бъдещите поколение и принос към културното многообразие, културния обмен и културния диалог.

Малката Грантова Схема “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура” е разработена за да подпомогне реализирането на проектни идеи за представянето на съвременно изкуство и култура и тяхното многообразие. Схемата цели да допринесе за презентиране на съвременно изкуство пред обществеността, събития и продукции на съвременно изкуство - филми, театър, музика, литература, визуални, арт проекти и дейности, културното многообразие, включително и културните особености на малцинствени групи.

„Фонд за двустранни взаимоотношения“ е свързан с развитието и укрепването на отношенията между партньори в сферата на културата от страна на България и от държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), разработване на съвместни проекти, развитие и обмен на знания, добри практики и укрепване на мрежите и съвместна работа в областите на културното наследство и съвременните изкуства

 

Официален уебсайт на Програма БГ08: http://culture-eea-bg.org/