Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

Резултати


 • осъществени СМР за улесняване достъпа до комплекса на хората с увреждания съгласно извършена оценка на обекта и изготвен технически проект;
 • извършени ремонтни дейности свързани с подобряване на достъпността на помещенията в комплекса с масов обществен достъп;

 • Извършен авторски и строителен надзор

 • Монтиран 1 външен асансьор

 • Монтирана 1 платформа за книгохранилището над читалнята

 • закупуно оборудване - интерактивни технологии и въвеждане на интерактивни услуги, които ще подобрят услугите и атрактивността на комплекса:

 

- монтиран информационен екран в комплекса, който да предоставя информация и новини, свързани с дейностите на Музея и Библиотеката

- изработени 3 интернет страници  -  1 на Исторически музей-Димитровград /www.dgmuseum.org/ , 1 на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ /www.dgbiblioteka.org /     и  1 на проекта /www.dgcultproject.org/

- разработен интерактивен пътеводител, представящ постоянната експозиция на Музея и библиотечните фондове. Пътеводителят ще бъде достъпен онлайн на предвидената Интернет страница на музея и на библиотеката и на сайта по проекта, а също така ще бъде достъпен за ползване и на информационния киоск в музея и в библиотеката

- инсталирани 2 информационни сензорни киоска – 1 в Музея и 1 в Библиотеката

- създадена и промотирана 1 виртуалната фотоизложба „История и обичаи на ромското население”

 • Организирана и проведена Конференция за представяне на каталог „История и обичаи на ромското население”

 • Издаден каталог с материали от виртуалната фотоизложба „История и обичаи на ромското население”

 • изработени информационни материали по проекта

 • публикации в медии

 • информационни събития по проекта

 

Чрез изпълнението на проекта ще се достигне до следните ефекти:

 

 • създадено сътрудничество между Община Димитровград, Исторически музей – Димитровград и Градска библиотека „Пеньо Пенев“ с цел улесняване на достъпа до Комплекс Музей-Библиотека и превръщането му в съвременен и достъпен културен център;

 • осъществен обмен и сътрудничество между културните институции в Община Димитровград  в сферата на опазването на културното наследство и подобряване на достъпа до фондовете на културното наследство чрез въвеждането на интерактивни технологии и представяне в Интернет пространството;

 • интеграция на ромското население от кв. „Изток” в културния живот на Димитровград чрез проучване и промотиране  на тяхната история, бит и обичаи;

 • повишена информираност на гражданите за европейските политики и ценности в сферата на опазването на културното наследство;