Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

Целеви групи


Целевите групи по проекта са:

  • Градското население на всички нива на достъп до култура;

  • Любознателни, които търсят подробна информация за културното наследство и възможностите за културен туризъм;

  • Хора с увреждания, малцинства.

  • Местни власти

  • Неправителствени организации и културни институции свързани със създаването и промотирането на културни продукти

  • Туроператори, туристически агенции, регионални / местни културни сдружения.

 

Въздействие на проекта върху целевите групи:

 

    Подборът на целевите групи е осъществен в съответствие с идентифицираните проблеми и нужди за развитието на културната политика на Община Димитровград и за съхраняването на културната идентичност на града в общоевропейския контекст, а именно:

  • Необходимост от подобряване на достъпността до културното наследство

  • Необходимост от сътрудничество между културните институции за опазване на културното наследство на Димитровград

  • Необходимост от прилагане на иновативен подход за развитие, опазване и промотиране на културната идентичност на Димитровград и достъпност на изложбени пространства

  • Недостатъчно включване на всички групи в културния живот на Димитровград (хора с увреждания и малцинства).

 

    Изпълнението на проекта и постигнатите резултати ще имат непосредствено въздействие върху целевите групи.  Проектът ще допринесе за създаването и промотирането на уникален културен център в Димитровград чрез дейностите по улесняване на достъпа до Комплекс Музей – Библиотека. Това ще се постигне чрез предвидените мерки за: подобряване на физическия достъп до Комплекс Музей – Библиотека в Димитровград на хората с увреждания; подобряване на достъпа на гражданите до фондовете и услугите на Комплекс Музей – Библиотека чрез въвеждането на интерактивни технологии (информационен екран, пътеводител, Интернет сайтове, информационни киоски); интеграция на ромското население от кв. „Изток” в културния живот на Димитровград чрез промотиране  на тяхната история, бит и обичаи; информация и публичност.  От една страна проектът ще допринесе за улесняване на достъпа до самата сграда на Комплекс Музей-Библиотека и така пряко ще адресира нуждите на хората в неравностойно положение, които имат интерес да го посещават. От друга страна достъп до съвременния и атрактивен Културен център Музей – Библиотека и неговите фондове и услуги ще имат всички жители, гости, партньори на Димитровград в лицето на други общини, неправителствени организации, туристически агенции и оператори, които ще могат да се ползват от въведените интерактивни технологии улесняващи достъпа до фондове  на културното наследство на Димитровград събрано в комплекса. Разработените Интернет страници на Музея и на Библиотеката ще подпомогнат за промотирането на двете културни институции и за разпознаването им от обществеността като център предлагащ достъп до богата културна информация за Димитровград.