Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

За проекта


Този сайт е създаден по проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“, финансиран по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

 

    Основна цел на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014, е възстановяване и опазване на културното наследство за бъдещите поколения, осигуряване на достъпност на културното наследство, документиране на културната история, представяне на съвременни изкуства и култура и принос към културното многообразие.

    Основната цел на проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“ е да допринесе за опазването на културното наследство на Димитровград за бъдещите му поколения като осигури достъп до неговите обекти и фондове и като повиши атрактивността на културните институции.

    Общата стойност на проекта „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“ възлиза на 444 099,97 EUR.

    Проектът е част от приоритетите за развитие на Община Димитровград в периода 2014 – 2020. За постигането на целите по проекта са предвидени няколко групи от дейности. Проектът предвижда изпълнението на строителни дейности, които ще допринесат за подобряване на достъпа на хората с увреждания до сградата на Комплекс Исторически Музей – Градска Библиотека. От друга страна проектът предвижда въвеждането на интерактивни технологии за дейностите на Комплекс Музей-Библиотека и превърщането му в културен център, а също предвижда дейности за интеграция на ромското население чрез планираните дейности, представящи тяхната история, обичаи и бит, представянето им на обществеността чрез създаването и представянето на виртуална фотоизложба. Дейности по информация и публичност ще спомогнат за прозрачността на проекта и информиране на обществеността за подкрепата на донора.