Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

Конференция по проект - 27.06.2016 г.


Конференция посветена на представянето на каталог „История и обичаи на ромското население” с дискусия върху проблемите на ромския етнос се проведе в зала „Гросето“ на Община Димитровград на 27.06.2016 г.

Инициативата е част от проекта на община Димитровград „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейския контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“, финансиран по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

В конференцията се включиха участници от различните целеви групи на проекта - представители на институции и организации с отношение към проблемите на ромския етнос, културни институции, НПО, местни власти, гражданско общество и др.

По време на форума бяха представени целите на ФМ на ЕИП 2009-2014, целите на Програмата БГ08, както и приносът на ФМ на ЕИП 2009-2014 г., целите на проекта на Община Димитровград, постигнатите резултатите до момента и очакваните такива до приключване на всички дейности. Директорите на Историческия музей - Димитровград и Градската библиотека „Пеньо Пенев“  - Елена Георгиева  и Петко Каневски представиха дейностите на Музея и Библиотеката, като подчертаха необходимостта и важността на проекта за подобряване на достъпа на гражданите до тяхното богато културно наследство, експозиции и фондове чрез извършените ремонтни дейности и въведените интерактивни технологии.

В рамките на конференцията гост-лектори представиха темите „Интеграция на ромите в съвременното общество и значението й за сигурността“ и „Работата на Община Димитровград за интегриране на ромските малцинства“. В рамките на панела "Интеграция на ормите в съвременното общество и значението й за сигурността" бяха представени националното законодателство в тази област, стратегически документи на национално и регионално ниво, актуална инфорамция за състоянието на ромския етнос по отношение на образователна структура на населението, здравеопазване и други критерии.

По време на "Работата на Община Димитровград за интегриране на ромските малцинства" бяха представени добрите примери на община Димитровград за подобряване на положението на ромите. Бе посочено, че община Димитровград толерира в различните си прояви и инициативи всички участници равно без значение от техния пол, култура, принадлежност към етническо група и др. В рамките на панела бяха подчертани многбройните реализирани проекти на общината в областта на включването на ромкисте представители в живота на общността. Активни групи, с които работи Общината са СОУ "Васил Левски" Димитртовград, училището в с. Ябълково, НЧ "Рома-2004" и др. образователни и културни институции, които до голяма степен се състоят от представители на ромския етнос.

Актуални въпроси и проблеми на ромското население в контекста на глобализиращия се свят и начина, по който ромите отговарят на съвременните изисквания бяха обсъдени по време на дискусионните панели, където също така участниците бяха приканени да дадат предложения към Община Димитровград по отношение на работата им с ромските общности в бъдещи инициативи.

 


Снимки от събитието