Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

Ремонт на помещенията в ИМ-Димитровград и ГБ "Пеньо Пенев"


Като част от Дейност 2. "Улесняване на достъпа до Комплекс Исторически Музей-Димитровград – Градска библиотека „Пеньо Пенев“ в Димитровград - достъпен и съвременен културен център“ текат ремонтни дейности свързани с подобряване на достъпността на помещенията в Комплекса с масов обществен достъп. Едната от целите на дейнсотта е свързана с осигуряване на Достъп на гражданите до фондовете, услугите и културните събития на Културния комплекс.