Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център

ПРОГРАМА БГ 08 "КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА"

Начална пресконференция по проекта - 18.12.2015 г.


Начална пресконференция по проект „Съхраняване на културната идентичност на Димитровград в съвременния общоевропейски контекст чрез достъпност на Комплекс Музей – Библиотека и превръщането му в културен център“ се проведе в сградата на Община Димитровград на 18.12.2015 г. В рамките на пресконференцията заместник кметът на общината Яшо Минков представи пред присъстващите представители на медиите основната идея на проекта, а именно превръщането на Комплекс Исторически Музей – Градска Библиотека „Пеньо Пенев“ в Димитровград в иновативен и достъпен за всички културен център, чрез който да се спомогне за съхраняване и опазване на културното наследство на територията на общината.

За постигането на тази цел бяха представени предвидените дейности за изпълнение по проекта и техния напредък. Основен акцент бе даден на извършването на строително ремонтните работи свързани с улесняване на достъпа до комплекса на хората с увреждания и с подобряване на достъпността на помещенията в комплекса с масов обществен достъп.

По проекта е предвидено още:

1) закупуване на оборудване - интерактивни технологии и въвеждане на интерактивни услуги, които ще подобрят услугите и атрактивността на комплекса:

- монтиране на информационен екран в комплекса, който да предоставя информация и новини, свързани с дейностите на Музея и Библиотеката

- изработване на 3 интернет страници  -  1 на Исторически музей-Димитровград /www.dgmuseum.org/ , 1 на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ /www.dgbiblioteka.org /     и  1 на проекта /www.dgcultproject.org/

- разработване на интерактивен пътеводител, представящ постоянната експозиция на Музея и библиотечните фондове. Пътеводителят ще бъде достъпен онлайн на предвидената Интернет страница на музея и на библиотеката и на сайта по проекта, а също така ще бъде достъпен за ползване и на информационния киоск в музея и в библиотеката

- закупуване и инсталиране на 2 информационни сензорни киоска – 1 в музея и 1 в библиотеката, които да служат за водач на всички музейни зали и експозиции/библиотечни зали

- създаване и промотиране на виртуалната фотоизложба „История и обичаи на ромското население”

2) Организиране на Конференция за представяне на каталог „История и обичаи на ромското население”

3) Издаване на каталог с материали от виртуалната фотоизложба „История и обичаи на ромското население”

4) Изработване на информационни материали по проекта

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде подобрен достъпа до комплекс Исторически Музей – Градска Библиотека „Пеньо Пенев“ в Димитровград,  ще бъдат въведени интерактивни технологии за представяне, което ще спомогне за превръщането на комплекса в съвременен културен център и ще бъде промотирана историята и обичаите на ромското население.

Общата стойност на проекта възлиза на 444 099,97 EUR.

Снимки от пресконференцията: